انقلاب و جنگ قدرت در گفتوگو با بنیصدر

اینها پرسش هایی است که برای پاسخش از ابوالحسن بنی صدر خواستم رو
در روی من، در برنامه گفت و گوی ویژه این هفته رادیو فردا، بنشیند تا
ببینیم او چه پاسخی برای این پرسش ها که عزت الله سحابی در ذهن مخاطب
برانگیخته، دارد. شاید بتوان به حقایقی در این تضارب روایت ها دست یافت.
شاید هم نه. اما وجود این تضارب ضروری است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!