هيچ باقي نيست

نه مسجد هست

نه وطن ديگر

و….نه باور خدا

نه دگر هست اميدي ..که

باز ببينم من ترا

نه..دگر سازي آشنا مي شنوم

نه..پرنده اي نشيند بر اين سرا

باغ خشکيده و

باغچه ام مرده هيهات

تابستا ن بس داغ است

دريا ب اي زمستا ني مرا

پري نا ز پر آواز تو بودم …هست يادت؟

من چه کردم که

در اين آتش دوزخ هجران

سوزاندي مرا ؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!