اعتصاب در بازار بزرگ تهران

به دنبال اعتصاب در بخشی از بازار تهران، مسئولان وزارتخانه‌های بازرگانی و
اقتصاد و همچنين شورای اصناف روز سه شنبه نشستی برگزار کردند و اعلام شد
که افزايش ۷۰ درصدی ماليات منتفی است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!