رانندگان تاکسی های تهران باید فقط رادیو گوش کنند

جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد اجرای طرح حجاب و عفاف در وسائل حمل و نقل عمومی گفت: “این که در قالب این طرح محدودیت های جدیدی برای رانندگان تعریف شده باشد وجود ندارد، زیرا استفاده از تصاویر، سی دی و نوارهای کاست در تاکسی ها از گذشته ممنوع بوده است”.

آقای هاشمی در ادامه افزود: “درکنترل های نوبتی الزام رانندگان به رعایت این قوانین مورد توجه بازرسان است و اگر شکایتی شود، حتما با این دسته از رانندگان برخورد می شود”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!