پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت سالگرد جنبش ۱۸ تیر

چهارشنبه 16 تير 1389

۱۸ تیرماه ۱۳۸۹

دانشجویان آزاده و برومند وطن

یازده سال از روزی می گذرد که باری دیگر نقاب از چهرۀ دشمنان شما، شمایی که پرچمداران دیرینۀ آزادی و دانش و معرفت و انسانیت در وطن ایــد، برداشته شـد. همانـان که سی و یکسال پیش نخستین گام شان در اثبات این دشمنی بستن دانشگاه های ایران و تصفیه و اخراج استادان آزموده و فرهیختۀ آن بود در تجاوزی وحشیانه به حریم مقدس دانش و خِرد ورزی به قتل و غارت و ویرانگری پرداختند و بر فرزندان گرانقدر وطن آن آوردند که مهاجمان مغول در دوران بربریت بر نیاکانشان نیاورده بودند. اگر بنا بود در سالروز هر کینه وستیزی که سرکردگان جاهل و خِرد گریز رژیم بر شما روا داشته اند به سوگ نشینیم، هیچ روزی از سال مستثنی نمی بود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!