بیهودگی سیستم شهرداری و بیمه های آمریکایی که دزدان سرگردنه هستند.

بیهودگی سیستم شهرداری و بیمه های آمریکایی که دزدان سرگردنه هستند.

محمود به مراجعه به شهرداری اجازه تاسیس بنگاهی را میگیرد پس از اینکه وی بنگاه را تاسیس ومیلیونها دلار هزینه میکند. شهرداری میگوید که اشتباه کرده است و پروانه وی را لغو میکند. هرچه محمود میگوید که بابا من تمام سرمایه خود را برای تاسیس این بنگاه خرج کرده ام به گوش مامورین و شهردار نمیرود و میگویند اگر فکر میکنی که حق داری برو شکایت کن. شما میدانید که وکلا در آمریکا بسیار گران هستند و اغلب هم پول جلو میخواهند.

در همین حین مردم که میبینند محمود اجازه اش لغو شده به غارت موسسه وی مشغول میشوند هرچه محمود به شریف یا پلیس میگوید که مردم دارند وسایل او را میدزدند  پلیس میگوید ما حق نداریم که دخالت کنیم شما بایست به دادگاه مراجعه کنید. محمود به دادگاه مراجعه میکند ولی دادگاه که فورا رسیدگی نمی فرمایند مدتها طول میکشد تا دادگاه جلسه تشکیل میدهد و مثلا به نفع محمود رای میدهند.

در این مدت بیش از دوماه مستاجرین وقت کافی داشته اند که هرچه که میخواهند بدزدند و بروند و برای اینکه محمود به دادگاه هم شکایت کرده بود شروع به تخریب ساختمان وی میکنند و یا لوله آب میترکد وکل ساختمان مخروبه  میشود.

شرکتها دزد بیمه که میلیونها نه بلکه میلیارد ها دلار هزینه بیمه میگیرند در هنگامیکه بایست تاوان پس بدهند هزار بهانه میآورند و از دادن بیمه خودداری میکنند. حساب کنید که هر خانه بایست سالانه دو یا سه هزار دلار حق بیمه بپردازد ولی اگر یکی از همین ساختمان مشگل داشت  شرکتهای دزد بیمه به هر بهانه ای شده پولی نخواهند داد.

پلیس هم که بی بخار و بیهوده است و دنبال دزدان نمیرود و یک بمن چه جاناه تحویل میدهد. و یک مشت کاغذ هم دادگاه به شما میدهد که حق دارید ولی مستاجران که فرار کرده و از خود هم هیچگونه نشانی هم بر جای نگذاشته اند و چک های بی محل آنان هم که وصول نمیشود و بانک هم که آدرس و یا حتی شماره تلفن آنان را بشما نمیدهد که دنبال کنید.

همه میگویند وکیل وکیل هم که هزارها دلار اول میخواهد. خوب بفرمایید این هم آمریکای آزاد و سرزمین امکانات. به آمریکا خوش آمدید ولی خیلی مواظب باشید که اگر اینجا مهد آزادی است  مهد دزدی و شیادی و کلاهبرداریهای کلان و کم هم هست. و آدم بایست چارچشی مواظب باشد که در دام آنان نیفتد. برای همین است که خود آمریکاییها به هیچکس و به هیچ چیز اعتماد ندارند و اغلب با گفتن نمیدانم خود را کنار میکشند.

شاید آمریکا مثل سابق سرزمین آدم کش ها نباشد ولی با قوانین مشگل و دست پا گیر آن مهد آزادی دزدان و دغلان و شیادان میباشد. خلاصه ایرانیان گرام بایست خیلی مواظب باشید. ما بایست تجربه های خودرا با هم در میان بگذاریم تا دچار مشگل نشویم. اعتماد به شرکتهای بیمه و شهرداریها نکنیم زیرا در موقعیت های سخت نه تنها کمک نمیکنند که باعث درد سر هم میشوند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!