زیر باران تابستان

زیر باران

ایستاده ام به انتظارش

میرسد هراسان

از دور با چتر سیاهش

چکه باران

میرقصد با کرشمه نیازش

غبار آسمان

گرفته سبزی چشمانش

زیر باران

حرفی ندارم برایش

بجز چکامه أی که نمیخواند

سنگفرش

خیس است و درخشان

زیرآسمان گریان تابستان

مینوشم چو مستان

بوی مرطوب مو هایش

میگیرم چو دزدان

بوسه نحیفی از لبانش

و گرم است

چکه باران تابستان

میگیرد بغض و نفس یاران

اورنگ
Juillet 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!