چرا ایران خواهان جنگ با آمریکا نیست

نیروهای زمینی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حدود 700 هزار نفر است که تقریبا نیمی از آنها به ارتش تعلق دارند. نیروهای زمینی ارتش شامل 12 هنگ: 5 هنگ پیاده؛ 2 هنگ مکانیزه؛ 3 هنگ زرهی؛ 1 هنگ هوابرد و 1 هنگ نیروی مخصوص و همچنین 2 تیپ موشکی و ترابری هستند. به اینها باید در حدود 20 هنگ و بیش از 20 تیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران افزوده شوند. تعداد نفرات در هنگ های سپاه در حدود 1,5-2 برابر کمتر از هنگ های ارتش است این در حالیست که هرکدام از یگان ها و یا واحدها در شرایط جنگی از محل فراخوان به خدمت نیروهای احتیاط تشکیل خواهند شد.

بخش اعظم واحدهای ارتش در مناطق غربی ایران مستقر شده اند. اما واحد های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در خاک ایران به طور یکنواخت قرار گرفته اند.

تسلیحات آنها (البته به طور تقریبی) شامل 1,7 هزار دستگاه تانک؛ در حدود 700 زره پوش؛ در حدود 600 خودروی زرهی مختلف؛ 2,4 هزار اراده توپ از جمله بیش از 300 قبض…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!