صادرات و واردات مغز

اول این دو بخش از مصاحبۀ خبرگزاری مهر با حسن قشقاوی “معاون کنسولی و امور ایرانیان وزیر امور خارجه” نظام پر برکت را مروری بفرمایید و بعداً عرض وپرسش مختصری تقدیم حضور انورتان خواهد شد:

حسن قشقاوی گفت: وزارت خارجه و نمایندگی های ما در خارج از کشور ایرانیان فرهیخته را شناسایی و معرفی کرده اند و ما در این همایش شاهد ورود مغز ها به کشور خواهیم بود.

معاون وزیر خارجه درباره آمار دقیق ایرانیان مقیم خارج گفت: آماری که ما داریم ناشی از وجود پرونده ها و مراجعات کنسولی هموطنان است و بر این اساس حدود 4 میلیون نفر ایرانی در خارج هستند اما از نظر خود من شخصا فکر می کنم 5میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم.

عرض مختصر:پنج میلیون از هفتاد میلیون از نفوس مملکت که شامل پربارترین “مغزها” میشود فلنگ رو بستن و الفرار از دست نظام پر برکت و حالا حضرات اسلامیست در پی واردات مجدد، مقطعی و موقتی بعضی از “مغزها ” دست چین هستند.

آیا صادرات اجباری و واردات مغزهای دست چین آن کاره با عقل سالم و خرد سلیم جور در می آید؟

http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=11137…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!