بهاییان بیداد گر و بی تفاوت درست مثل همتایان مسلم خودمیباشند و کم کسری ندارند.

بهاییان بیداد گر و بی تفاوت درست مثل همتایان مسلم خودمیباشند و کم کسری ندارند.

بعضی از بهاییان برای اینکه از قافله عقب نیفتند همان بیدادگریها را در همین شرایط دشوار وخطرناک برای خودشان هم انجام میدهند. قربانیان این بهاییان بیداد گر بیشتر نیمه بهاییان و یا نیمه مسلمانان هستند که مثلا دارای پدر و یا تنها مادر بهایی میباشند. البته ظلم های بی حد حصری که در باره آنان شده است بی نهایت نکوهیده است و بسیار زشت مثل همان اعدام عروسان شهر شیراز که بیگناه به دار ظلم آویخته شدند و انسان بایست با ظلم و بیداد بجنگد.و سعی کند ظالم و ظلم را از بین ببرد و ظالمان را راه و روش انسانی بیاموزد.

بهاییان میگویند که بهایی بایست جامعه جمیع کمالات انسان باشد ولی من بسیار مورد دارم که بهاییان ( برخی از آنان که در بوته آزمایش قرار داده شدند) با نهایت دوستی و دلسوزی جلو آمده اند و بعد از اینکه اعتماد شخصی را جلب نموده اند وی را غارت فرموده اند و با نهایت بیشرمی گفته اند خوب برو و شکایت کن زیرا به سیستم بی تفاوت و بیهوده بسیار وارد هستند.

در این شرایطی که بهاییان در خطر هستند و براحتی اعدام میشوند خیلی دل و جرات و بی انصافی میخواهد که در همین شرایط هم همین اجبای عزیز امرالله مال کسی را غارت کنند و بعد هم لجن مالش فرمایند.

نظر من ذکر مصیبت نیست چونگه تاثیری ندارد ولی میخواهم بگویم که متاسفانه همه بهاییان هم انسانهایی والا و شایسته و قابل اعتماد نیستند و در حالی که در این شرایط دشوار برای آنان غارتگری میکنند بایست توجه داشته باشید که در شرایط مساوی مثل همتایان مسلمان خود چه ولوله ای برپا خواهد شد. باری بسیار از همین بهاییان مظلوم آنچنان قساوتی در باره کسانی انجام داده اند که بایست عرق شرم به پیشانی بنشیند.

ما وظیفه داریم بر علیه ظلم و جور و بی انصافی و غارت و دزدی و فساد قیام کنیم چه از جانب مسلمان باشد و چه از جانب بهایی؟

فدارکاری و شهادت بهاییان و ظلم و جور به آنان باعث آن نباید بشود که دیگران بهاییان کسان دیگری را که هیچ رابطه ای هم به ظلم و جور ندارند غارت کنند و لجن مال بنمایند.

ایکاش که همه این پیرایه های رنگارنگ از بین میرفت و همه ما در دوستی و محبت بدون توجه به دین و آیین و ملیت و نژاد با هم زندگی میکردیم و این دوروزه زندگی را برای هم تلخ نمیکردیم بلکه گوارا مینمودیم.

با احترام به آموزه های دین بهایی که میخواهد وحدت و دوستی را در جهان پیاده کند و با احترام بتمامی کسانی که برای خدمت به عالم بشریت کمر همت راست کرده اند ولی این اعتبارها نبایست برای بهاییان این شبهه را ایجاد کند که همه بهاییان خوبند و کسانی هستند که از همین اعتبارات برای منافع شخصی خود سو استفاده میکنند و بایست توسط همان تشکیلات بهایی با این اشخاص بد مقابله شود نه اینکه تنها به صرف بهایی بودن آنان را حمایت فرمایند  دزد دزد است چه بهایی باشد  چه مسلمان  … بایست با او برخوردی قاطع شود که دست بقیه دزدان بسته شود وگرنه کار دزدی در صورت بی تفاوت بودن سیستم تشویق خواهد شد. تا نظر شما چه باشد؟ من از همه تشکیلات بهایی میخواهم که نگذارند که اعتبار دین بهایی توسط عده ای به پول تبدیل شود و آنان با تکیه بر این اعتبار و اعتماد دیگران را غارت نمایند.  با تقدیم احترامات  و امیدوارم که سنگ بی تفاوتی برداشته شود و همه به دنبال حق و حقیقت باشیم نه دزدی و فساد افسار گسیخته؟

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!