بیا با من

بیا با من

چند قدم در شب

برای دیدن ماه

بیا

دنیای مرا دریاب

تا درک کنی آشفتگیم را

بیا با من

بر بال این خواب

برای شکار ستاره ها

بیا

تا انتهای این سراب

تانجات دهی رویا را

بیا بامن

در نور مهتاب

برای دیدار گل و شبنم

بیا

غرق شویم در مستی ناب

تا پیدا کنیم راه خرابات را

بیا با من

به آغوش شب

تا بگوئیم رازهای نهانش

بیا

بنوش این شراب

تا فراموش کنیم آمدن روز را

اورنگ
Juillet 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!