ایران و روسیه در بخش انرژی “نقشه راه” امضا می کنند

وزارت انرژی روسیه امروز سه شنبه از تصمیم تهران و مسکو برای امضای سند “نقشه راه”در زمینه همکاریها در بخش انرژی خبر داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!