مجوز خريد 110 بنز براي دو دستگاه دولتي صادر شد

واردات 60 دستگاه خودروي سواري بنز براي نهاد رياست جمهوري و 50 دستگاه خودروي سواري بنز براي وزارت امورخارجه با سود بازرگاني صفر درصد و بدون رعايت آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!