بازاريان تهران به رغم توافق مالياتی به اعتصاب خود ادامه می دهند

اعتصاب بازاريان در تهران به رغم توافق دولت با اصناف بر سر افزايش ماليات، وارد دومين هفته خود شد.

شمار بسياری از فروشگاه ها و دکاکين در بازار مقتدر تهران در روز سه شنبه تعطيل بود و برخی از اصناف پافشاری می کردند که بايستی از ميزان مالياتهای مطرح شده بيشتر کاسته شود.

مقامات وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ايران و نمايندگان اصناف روز دوشنبه با افزايش ۱۵ درصد بر ماليات ها نسبت به سال گذشته، توافق کردند.

اصناف در بازار قديمی ۱۰ کيلومتری تهران سه شنبه گذشته در پی شايعات افزايش ۷۰ درصد بر ماليات افزوده، دست به اعتصاب زدند.

صاحبان فروشگاه ها و دکاکين اظهار می کنند در صورت چنين افزايش شديد مالياتی مجبور خواهند شد قيمت های بالای کنونی را بازهم افزايش دهند که در آنصورت به کسب و کار آنها لطمه وارد می آيد. بازاريان می گويند نرخ بالای مالياتها کسب و کار آنها را مختل ساخته است و اين احتمال هم هست که ادامه کسب غيرممکن شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!