آبیاری مزارع سبزی با فاضلاب تصفیه شده از نظر محیط زیست مجاز است

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در ارتباط با آبیاری مزارع سبزی با استفاده از فاضلابهای شهری گفت: طبق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری محصولاتی که خام خورده می شود مجاز است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!