رسم ننگین

در طول سی ویکسال حاکمیت نظام پر برکت بر ایران و ایرانی گذشته از صدمات جبران ناپذیر جانی که بر ایران تحمیل کرده است، سعی وافری نموده تا شعله های آتش خانمانسوزی را که قریب بر دو نسل از فروکش کردن کامل آن میگذرد دوباره احیا کند.

رسم ننگین توهین به عمر بن الخطاب، پدر حفصه همسر پیامبر مسلمین و دومین از چهار خلیفۀ راشدین که مورد احترام مسلمانان است در بعضی نقاط ایران ریشه دوانده بود و خوشبختانه دو نسلی است که به کلی برافتاده است.

خبر ها از زاهدان حاکی از آن است که پس از حمله تروریستی جندالله تعدادی از عاملان نظام پر برکت به نام خونخواهی به اماکن متعلق به ایرانیان سنی حمله کرده و در پی احیا رسم ننگین اند.

شرم دو دنیا بر آنانی که به ایرانی چه سنی چه شیعه، چه یهود و مسیحی و بهایی و بی دین و کافر به بهانۀ باور و اعتقادشان تعرض کرده و میکنند.

شرم دو دنیا بر آنانی که در پی برافروختن دوبارۀ آتش خانمانسوز از یاد رفته هستند.

درود بر ایرانیان دور اندیشی که در این روزگار تلخ تر از زهر صبر و تحمل پیشه کرده و دور اندیشی را از یاد نبرده و بازیچۀ حضرات نمیشوند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!