سرنخش به کجا وصل است!


امام ( قدس سره) می فرمود: ” کمونیست ها هم آزادند حرفشان را
بزنند”   آنها که از نظر علماء منکر ضروریات و مرتد و مهدور
الدم می باشند! چه شده است؟  حال ما مسلمانان شیعه اثنی عشری
انقلابی پیرو امام و معتقد به ولایت فقیه هم نمی توانیم سخن
بگوییم!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!