محروم کردن زندانی از درمان پزشکی، شکنجه است

دو سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه
ای مشترک با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت زندانیان عقیدتی در ایران، محروم
کردن این افراد را از معالجات پزشکی مصداق شکنجه دانستند.

سازمان عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز در
این بیانیه که روز جمعه ۲۵ تیرماه (۱۶ ژوئیه) منتشر شد، بار دیگر مقامات
ایران را مسئول سلامت و امنیت زندانیان دانستند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!