باران سنگ

خدای را نفس می‌کشد هنوز

و بشارتی که با او وعده میرفت

سنگین و درد مندانه در قعر جانش.

 

پاداش زیستنی

تنها

به هیبت یکی‌ انسان،

کفر بودن

به تناسب یکی‌محتاج؟

 

کوچه را باران سنگ است

و هوای خاطره خالیست،

 

غباری در میانه و

انسانی‌در برابر،

 

چراغ “فریضه” بیدار است!

 

و شعله‌های گناه

که در هوای نفس جاریست

 

و پاداش ها

عزمها

بزمها

به خاموش کردن یکی‌فریاد!

 

خدای را نفس می‌کشد هنوز

و بشارتی که با او وعده میرفت

سنگین و درد مندانه در قعر جانش

 

تمنای خواستنی چنین

در ماندن،

یا حس خونبار رفتن

به سر‌انجام درد؟

 

کوچه را باران سنگ است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!