تهران بخاطر تحريم ها مجبوربه تخفيف درقيمت نفت شده است

چاينا پست زيرعنوان “اثرتحريم ها برايران” می نويسد ايران برای آنکه مشتريان را به خريد نفت خود جلب کند مجبور به دادن تخفيف هائی شده است که نشان از شروع تاثيرگذاری تحريم هائی دارد که اخيرا توسط آمريکا و سازمان ملل متحد وضع شد.

تحريم های جديد اقتصادی، که انجام امور بانکی و مالی را با تهران برای کشورها و شرکت ها دشوار ميکند، بعضی از خريداران بين المللی از جمله هند، چين و ژاپن را برآن داشته است که برای تامين نفت مورد نيازشان سراغ بازارهائی ديگر بروند.

ايران با ارائه تخفيف هائی کلان در قيمت نفت خود واکنش نشان داده است.

ارقامی که وزارت نفت منتشر کرده است نشان ميدهد تهران نفت را به مشتريان اروپائی معدودی که باقی مانده اند، بشکه ای ۳ تا ۷ دلار ارزانتر از ديگر کشورهای توليد کننده نفت می فروشد.

اکبر ترکان، مقام ارشد پيشين دروزارت نفت، که اکنون در مرکز تحقيقات استراتژيک است، ميگويد فعلا نگرانی ما فروختن نفت است نه قيم…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!