وقتش بده!

اکثر آقایون از پخت و پز و آشپزی فراری هستند، اما وقتی‌ پای ذغال و آتیش و کباب به میون میاد، هر یکی‌ از دیگری استاد تر و هنرمند تر میشه!

جای دوستان خالی‌، خدمت گروهی از هم وطنان آتش پرست بودیم تا در باغی‌ و پای ربابی و با بساط کبابی، حالی‌ بکنیم.  بنده که به علت کبر سنّ و فراخی باسن، تو سایه نشسته بودم و دوغ میخوردم و پسته میشکستم.  اما جوانان غیور و مردان رشید جمع، بی‌ محابا به جان منقل بیچاره افتاده بودند و یکی‌ می‌‌خواست بادش بزنه، دومی‌ میدوید که ذغال اضافه کنه و سومی‌ دائم مترصد بود که سیخ‌ها رو چرخ بده.  این وسط هم یه سیخ میسوخت و دو تا میرخت تو آتیشا و سومی‌ هم پر خاکه ذغال میشد.

یکی‌ از رجال باستانی که هم سنش بیشتر بود و هم باسنش فراخ تر، از جهت نصیحت و به رعایت شکم گرسنه حضار، فرمودند که؛ “بابا جون، ولش کنید این صاحب مرده رو!  همه چیزش حالا میزونه.  دیگه نه چرخش بده، نه ذغالش بده و نه بادش بده.  فقط یه خرده وقتش بده!”

گفتم در بازگشت از سفر، سوغاتی که نمی‌شه رو این سایت ردّ و بدل کرد، لااقل این مطلب رو خدمت دوستان وطن پرست که مرتب نگران ایران عزیز هستند، ذکر کنم که: آش آخوند جماعت خوب سر باره و خواهر و مادرشون رو به دیواره!  هم آتیشش به جاست، هم ذغالش مناسب و هم بادش به مقداره.  یه خرده وقتش بدی، حسابی‌ جا میفته و روغنش هم در میاد!

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!