گفتگوی هفته نامه آلمانی اشپیگل با “محمد البرادعی”

 

اشپیگل: هنوز هم  معتقدید که   یک دولت فلسطینی  می تواند در
کنار
اسرائیل بوجود بیآید؟  


>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!