احمد قابل: از ديد حاكميت، متن قانون اساسی براندازانه است

دعواى ما با آقايان عدم مراعات قانون بوده، خصوصاً در باب مخالفان سياسى حاكميت. اصلاً گويى اصرار و عنايت وجود دارد كه تمام رفتارشان خلاف قانون باشد. پيامى شايد مى خواهند بدهند كه ما اگر بخواهيم كارى كنيم، كارى به قانون نداريم. طبيعى است وقتى رفتار رقيب شما بخواهد مبتنى بر عدم مراعات قوانين خودش باشد، هر كار ديگری مى تواند از دستش بيايد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!