خوشبینی

تو کویر اگرچه هیچ سبزه‌ای نیست

در عوض هیچ علف هرزه‌ای نیست

سخته بی خونمونی، ولی‌ بجا ش

ترس آوار زمین لرزه‌ای نیست

می‌شه زندگی‌رو جور دیگه دید

می‌شه تو باغچه گلای تازه چید

قبل از اینکه اون شما رو بکنه

بیائید و زندگی‌ رو بکنید….

تیر ۱۳۸۹

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!