درود بر نیمچه خودی ها

یکی از رایج ترین برچسب ها که دینکاران و مدافعین آنان به آندسته از مخالفین و قربانیان نظام پر برکت که اکثراً برای نجات جان رنج غربت را تحمل میکنند آنست که بیرون گود نشسته و فرمان لنگش کن میدهند.

در این برچسب مغلطه ای آشکار وجود دار که به کرات به اثبات رسیده، در ایران زبان سرخ به سرعت سر سبز بر باد میدهد خاصه آنکه از خیل مردم باشی و نه از طایفه خودی ها.

ولیکن این مغلطه کاری نباید موجب آن شود که غربت نشینان مقابله به مثل کنند و همانند آنان جانبداری از حرف حق را از دست بدهند، حتی اگر نیمبند باشد.

نمونه اش آنانی هستند که تا چندی پیش از کارگزاران نظام پر برکت بوده و در گرداندن و سر پا نگاهداشتن ماشین ایران ویران کن و ایرانی کُش هر یک به کم و بیش نقشی ایفا کرده اند و اکنون به دلایل گوناگون از چشم نظام افتاده ویا بالعکس و به جرگه نیمچه خودیها ارتقاء پیدا کرده اند.

گرچه اکثر این افراد، حد اقل تا کنون، در پی تغییر صوری و تعویض آقا هستند و نه تغییرات بنیادین وماهوی در نظام پر برکت ولی شجاعت برخی از آنان تحسین برانگیز است و ایکاش هرچه زودتر آنها هم به این نتیجه برسند که نجات ایران و ایرانی در بایگانی این نظام پر برکت و صور گوناگون آن است و لاغیر

درود بر عیسی سحرخیز،احمد قابل و ….

http://www.rahesabz.net/story/19650

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!