انتقال گاز ایران به ترکیه ‘در اثر انفجار’ قطع شد

صدور گاز طبیعی ایران به ترکیه قطع شده و منابع ایرانی وقوع انفجار در خط لوله انتقال گاز را عامل توقف صادرات گاز گزارش کرده اند.

روز چهارشنبه، 30 تیر (21 ژوئیه)، شبکه رادیو و تلویزیون دولتی ایران گزارش کرد که خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه در نزدیکی مرز دو کشور در داخل خاک ترکیه منفجر شده و انتقال گاز ایران به آن کشور را متوقف کرده است.

در این خبر آمده است که بامداد چهارشنبه انفجاری در داخل خاک ترکیه در سه کیلومتری مرز بازرگان رخ داده، به ساختمان های اطراف خساراتی وارد آورده و خط لوله را قطع کرده است.

در این خبر، با یادآوری اینکه “گروه های تروریستی و ضد دولتی ترکیه در روزها و هفته های اخیر عملیات گسترده ای را علیه نیروهای ترکیه آغاز کرده اند” این احتمال مطرح شده است که انفجار خط لوله به دست افراد مسلح مخالف دولت صورت گرفته باشد.

شرکت گاز بوتاش ترکیه ضمن تایید وقوع انفجار و قطع صادرات گاز ایران، از مهار آتش سوزی … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!