از فرضیه تا واقعیتی تلخ!

در فاصله ای 24
تا 48 ساعته، برخی فرضیاتی که در تفسیر حوادث اخیر زاهدان در
یادداشت سردبیری پیک نت طرح شده بود، در برخی تفسیرهای منتشر
شده در پاکستان و هندوستان، بعنوان سمت و سوی حوادث آینده
پاکستان، افغانستان و ایران انتشار یافت. یادداشت سردبیری پیک
نت در شماره سه شنبه 29 تیرماه (اینجا)
انتشار یافت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!