تنها تو

 

 

نازنینا چیستی ‌تو ،  کیستی
بس  فر ا و ا ن
روز و شب  د ر خا طر ی

بند گا ن_  خا ک_  ‌پا ی_  عشق  تو
بیشما ر ا ن
سوی_ هر یک نا ظر ی

شیوه ی  ر ند_  بلا کش  عا شقی ست
طرف  ر ند ا ن
با  تغا فل  بگذ ر ی

جمله ی عشا ق تو ، آشفته حا ل
درد_ آ نا ن
بی  تفا و ت بنگر ی

تو ‌برای خا طر د وست د ا شتنی
پر‌تو ا فشا ن
گوهری ‌، تا ج  سر ی

یک  ا و د یسه  ،  بهر  ژرفا  بوسه ا ی
ا ی ‌تو ا یما ن
ا ی که  بو سه  با و ر ی

خوبرویی ، ما یه ا ی  ا ز  ذ ا ت توست
همره  آ ن
گل ژن ا فسو نگر ی

آ ن صفا ت_  د یگر  و ا لا ی  تو
چهره  شا د ا ن
مظهر  بس  د لبر ی

ا ی نما یا ن ، بر جما ل و بر کما ل
با  هزا ر ا ن
فضل  و  نیکو د ا و ر ی

وا د ی ما  را  بسا زا ن ، ‌پر  ز خو یش
نور  با ر ا ن
ای که تنها قا د ری

 نا زنینا کیستی ‌تو ،  چیستی
ما ه_  ‌تا با ن
‌تو فر و ز ا ن  محشری!

دکتر منوچهر سعا دت نوری

Anthology of CHAINS 

xxx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!