قطع ید 5 سارق در زندان مرکزی همدان

سارقی که حکم قطع ید آنها امروز در زندان مرکزی همدان اجراشد میانگین سنیشان بالای 25 سال بوده است و سرقت های کلانی را مرتکب شده اند که خوشبختانه تعداد کمی از آنها همدانی هستند.
ایلنا: اکبر بیگلری با بیان اینکه سرقت از گناهان نابخشودنی به شمار می رود گفت: سرقت دارای اقسامی است،مسلحانه، کیف قاپی، معمولی که سرقت حدی نیز یکی دیگر از انواع سرقت به شمار می رود.
وی با اشاره به اینکه جرایم به دو دسته تقسیم می شوند و برخی شخصی و برخی دیگر حق اللهی است اظهارداشت: سرقت جز جرایم دو جنبه ای است و هردو را شامل می شود که اگر متهم رضایت شاکی را جلب کند در نهایت محکوم می شود چرا که جنبه حق اللهی جرم هنوز باقی مانده است.
وی در خصوص مشخصات سارقین و جرایم آنها بیان داشت: 5 سارقی که حکم قطع ید آنها امروز در زندان مرکزی همدان اجراشد میانگین سنیشان بالای 25 سال بوده است و سرقت های کلانی را مرتکب شده اند که خوشبختانه تعداد کمی از آنها همدانی هست… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!