کارتون: قطع ید

قطع ید پنج سارق در زندان مرکزی همدان

ایلنا:  حجت الاسلام اکبر بیگلری با بیان اینکه سرقت از گناهان نابخشودنی به شمار می رود گفت: سرقت دارای اقسامی است،مسلحانه، کیف قاپی، معمولی که سرقت حدی نیز یکی دیگر از انواع سرقت به شمار می رود. 

سارقی که حکم قطع ید آنها امروز در زندان مرکزی همدان اجراشد میانگین سنیشان بالای ٢٥ سال بوده است و سرقت های کلانی را مرتکب شده اند که خوشبختانه تعداد کمی از آنها همدانی هستند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!