آقاي خامنه اي اين يکي را راست بگو کي خدا مي شوي تا نميري کارت داريم.

((((((((((((( خامنه ای در راه خدا شدن است )))))))))))))

——————————

———————————————

آقاي خامنه اي اين يکي را راست بگو کي خدا مي شوي تا نميري کارت داريم.

با عرض سلام به ساحت مقدس در حال خدا شدن اي مدعی خدایی!! وقتي
فتوی بي فحواي شما را ديروز خواندم بي نهايت خوشحال شدم و به خود باليدم که
چه خوب شد ما زمينيان هم داريم خدا دار مي شويم!

دست به سوي آسمان بردم و اين بار نه براي دعا بلکه به آسمانيان
گفتم ما هم چند روز ديگر خدا دار مي شويم و اين بار خداي ما جبرئيل از زمين
به آسمان خواهد فرستاد و براي اينکه کسي سر شما کلاه نگذارد و خودش را
جبرئيل خدايمان معرفي و قالب نکند قبلا مشخصات او را براي شما مي فرستيم
جبرئيل ما شکل و شمايل انسان را داراست اگر ميم اولش را برداريم مي شود
«صباح» و اگر باقي اسمش را مثلا ياي اخرش را يک حرف جلوتر بگذاريد مي شود
يزيد! مي رسيد به اسم واقعيش.

پس اگر به آسمان آمد ب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!