خروج از دلار و يورو در معاملات نفتي در دستور كار است

معاون اول رئيس جمهور در واكنش به جايگزيني درهم در معاملات نفتي به جاي دلار و يورو گفت: با كشورهاي مختلف قراردادهاي مختلفي داريم و آنچه برايمان مهم است از رده خارج كردن دلار و يورو است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!