دکتر عنايت الله رضا درگذشت.

عنايت الله رضا، که پيش از انقلاب در کتابخانه پهلوی، يکی از مراکز
ايرانشناسی وقت به تحقيق مشغول بود، در سال ۱۳۶۵ همکاری با دايره المعارف
بزرگ اسلامی را آغاز کرد. در سمت مدير جغرافيا و عضو شورای علمی اين نهاد.
درباره کارنامه عنايت الله رضا، با علی دهباشی، مدير مسئول و سردبير
فصلنامه بخارا چاپ تهران به گفت و گو نشستيم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!