زن ستيزی

هر رژيم اسلامی ـ از نوع مجاهد، بنی صدری، موسويائی و ملی ـ مذهبی گرفته تا باتلاق احمدی نژادی و طالبانی ـ معتقد به صحت حجاب اسلامی با فرم و روش اجرائی مختلفند. همانطور که اسلاميان در ج.ا. مي گويند و عمل هم مي کنند، حجاب سمبل اسلام و به عبارتی آپارتايد جنسی است، همانطور که صليب شکسته سمبل فاشيسم هيتلری بود. حذف اين سمبل يا آن سمبل بدون حذف فلسفه و حکومت آن نا ممکن است. هنوز بسياری از سکولارها و دمکرات های ایرانی، به پيروی از پارادگم سنت، مبازه با زن … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!