عبدالرضا تاجیک: در زندان هتک حرمت شده ام

عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که از ۲۲
خرداد ۸۹ در بازداشت است، در ملاقات با خواهرش از “هتک حرمت” خود در
زندان اوین و در حضور معاون دادستان خبر داده است.

پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک، به بی بی سی
فارسی گفت روز پنجشنبه ۲۴ تیر برای اولین بار بعد از بازداشت اخیر برادرش
توانسته او را ملاقات کند و او در این ملاقات گفته است که شب اول بازداشت
در حضور معاون دادستان و بازپرس شعبه اول دادسرا، “هتک حرمت” شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!