جنگهای زرگری قدرتهای بزرگ و هدف از آنان برای ایجاد ظلمستانها

جنگهای زرگری قدرتهای بزرگ و هدف از آنان برای ایجاد ظلمستانها

این شل کن سفت کن ها و این مسخره بازیها برای چیست؟ واقعا قدرتهای بزرگ طالب پیشرفت و وحدت و یگانگی مردم هستند بخصوص ملتهای در دنیای سوم و یا خاورمیانه. مسلم است که نه. منافع آنان در تفرقه جنگ ودرگیریهای این کشورها است.اگر در تاریخ نظر کنید بریتانیای کبیر مردم چین را بسوی اعتیاد تریاک میکشانید تا از آنان آدمکهایی بسازد که نتوانند از منافع ملی خود دفاع کنند و بریتانیای کبیر برای چاپیدن آنان دستش باز تر باشد. و یا قحطی ها مصنوعی 1914 در ایران که باعث کشتار بیش تراز ده میلیون ایرانی شد.

مسلم است که آنان از یکپارچه شدن کشورهای مثلا خاورمیانه هراس دارند و از اینکه مخالفان و موافقان در این کشور ها مثل خود آنان با هم مذاکره و تفاهم کنند وحشت میکنند. از داشتن حکومتهای فدرال مردمی و یا از اینکه مردم با دانش شده خودشان حکومت را در دستهایشان بگیرند نیز متنفرند. میبینید که حکومت ها دایمی هستند ورییس جمهور مادام عمر میباشد و بعد از خودش هم پسرش رییس جمهور میشود.

آنان با در اخیتار داشتن وسایل ارتباط جمعی مرتبا تخم تفرقه را میان مردم میپاشندو با علم کردن حس های تعصب و جهل مردم یک کشور را برعلیه هم بسیج میکنند. انسان های دست آموز خودشان را که فکر میکنند به آنان همیشه وفادار میباشند از هر جهت کمک میکنند آنان دیکتاتور ها را بسیار دوست دارند زیرا آنان با نداشتن پایگاه های مردمی مجبورند که به آنان تکیه کنند تا قدرتشان را حفظ کنند و برای اینکه مردم را هم در سراب نگه دارند جنگهای زرگری راه میاندازند و از دموکراسی و آزادی سخن میگویند.

حکومت طولانی یک فرد و داشتن قدرت بی نهایت و بدون کنترل هر فردی را ممکن است به دیکتاتور وحشتناکی تبدیل کند. زیرا قدرت و ثروت از یکسو و کرنش های چاپلوسان و دست بوسیها و پا بوسی ها و باسن بوسی ها آنان از یکطرف از هر انسانی براحتی یک دیکتاتور خلق خواهدکرد و یک مرد معمولی و نیمه دیوانه را به یک فرد خونخوار و آدمکش مبدل میسازد. درست مثل خانواده ای که به فردی اعتماد کند و راز های زندگی و مشگلات خود را برای مثلا دوستی بیان کند که او هم با تحریک طرف مقابل براحتی میتواند خانواده از هم بپاشاند.

سیستم میخواهد اسلحه های خود مواد منفجره و مواد مخدر خود را که بمراتب استفاده های نجومی دارد و به مراتب ثروتهای هنگفت برای گردانندگانش میاورد بفروشد. میگویند تجارت مثلا مواد مخدر درآمدی بسیار بیشتر از مثلا در آمد نفت برای شرکتهای بزرگ دارد. این وسط مردم طبقه متوسط و مردم دنیای سوم هستند که طمعه میگردند و از بین میروند. سیستم رهبران و کسان مردمی نمی خواهد که مجبور باشد منافع مردم را در نظر بگیرند آنان ترجیح میدهند که با رهبران منفور و دزدان ملتهای سر میز مذاکره بنشینند تا بتوانند هرچه که میخواهند دیکته کنند و پوین بگیرند.

آنان از یکطرف برای بی اعتبار کردن رهبران دنیای سوم با بوق و کرنا آگهی میکنند و از طرف دیگر با همان رهبران سر میز مذاکره مینشینند. هدفهای آنان تفرقه افکنی بین مردم است بنام عرب و غیر عرب  آذری و لر بخیتاری و کرد و… زن مرد شیعه وسنی  بهایی و مسلمان و…که این تفرقه ها از وحدت و اعتبار کشورها میکاهد و رهبران لرزان آنان را در برابر سیستم سست میکند. حتی اگر رهبری چنان ریشه دوانده باشد که نتوانند بوسیله عوامل خود سرنگونش سازند عملا به او حمله میکنند. و یک کشور دیگر را بجانش میاندازند.

خودشان متحد هستند و با وجود اختلاف های شدید از راه مذاکره و مراجعه به آرای مردم مشگلها را حل میکنند. قوانین شان طوری تنظیم شده که در کشورهای خودشان جلوی دیکتاتوری را میگیرد. تنها راه مبارزه با این هیولای هفت سر همانا اتحاد ترک تعصبات  با دانشی  داشتن صنایع مادر داشتن کشاورزی پیشرفته داشتن قوانینی شبیه به آنچه آنان دارند. آزادیهای واقعی بدون دست بردن به اسلحه برای تغییر و بهتر کردن. احترام مقابل به سایر اعضای خانواده بزرگ خاور میانه تحریک نشدن و حل مشگلات از طریق رای زنی و ریش سفیدی یا مراجعه به دادگاههای بین المللی و دادن میدان به رقبا و احترام به مخالفان و گفتگوی با آنان بدون سیخ و سنبه و داغ درفش و حل مشگلات در محیطی دوستانه و بی طرفانه. داشتن یک دادگستری مستقل و مردمی و بی نظر و پاک و بانکهای مستقل کوشش برای ایجاد کار و دانش و رفاه مردم. اینها همه کارهای عجیب و غریب نیست و براحتی میشود که از غرب مثلا کپیه کرد با در نظر گرفتن خواست مردم و با مشاوره با مردم و نمایندگان واقعی آنان که بدون فیلتر و صافی رد شده باشند.

در ظلمستانها حتی خود ظالم و خانواده هایشان هم در امان نیستند و روزی به توسط ظالم دیگری سرش بریده خواهد شد و یا با سم سگ کشی به دیار عدم فرستاده خواهد شد.

همه ملتها خاورمیانه باهم نسبت دارند و همه آنان کم وبیش با هم  آمیخته شده اند و اینکه بگوییم آذری و فارس و یا… بایست متوجه باشیم که بسیار از آذربایجانیها با مثلا سایر ملتهای ایرانی و یا خاورمیانه ازدواج کرده اند و اکنون شاید بیشتر مردم خاورمیانه مخلوطی از ترکها فارسها و سایرین باشند. این است که خراب کردن خانواده ها راه بهترین نمی باشد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!