وعده سر خرمن زهرا خانوم

مژده بده مژده بده یار پسندید ترا،

سرکار بانو زهرا کاظمی رهنورد در حضور همسرشان جناب میرحسین خان موسوی فرموده اند:

“طبق روایات در زمان حضرت مهدی(عج) زنان به چنان رشد و تفاهمی رسیده اند که حتی در خانه هم به اجتهاد خواهند پرداخت و این نهایت دسترسی زنان به علم، دانش، آزادی و برابری است.”

و

“جامعه مهدی(عج) یک جامعه مدنی است که اوتوپیا و آرمان جامعه اسلامی است و آن جامعه مدنی است که پیامبرصدر اسلام در مدینه نوید آن را داده است که همه در آن آزاد خواهند بود و مزه عدالت و آزادی را خواهند چشید. جامعه ایست که انسان ها همچون دندانه های شانه با هم مساوی خواهند بود. زنان و مردان در تساوی و آزادی به سر می برند.”

آقا جان برای رساندن خبر این وعدۀ سرخرمن اقتباس شده از دروس شارلاتان علی شریعتی نکند شیتیلی یادت بره ها.

http://www.kaleme.com/1389/05/03/klm-26716

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!