تاریخ جنگ را تحریف نکنید والا، دهان باز خواهم کرد!
در صورتی که لازم شود و برای
دفاع از رزمندگان سلحشورو مدیران برجسته ای که در دوران جنگ
سهمم عمده
داشتند،    در آینده مسائلی را با بسط و شرح بیشتری خطاب به مردم
ایران
بیان خواهم کرد .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!