اره ای دو لبه در گلوی حاکمیت نظامی ایران

مصوبه روز دوشنبه اتحادیه اروپا آنچنان شدید و همه سویه است که به حق باید پرسید: در اوضاع و احوال اقتصادی که اروپا درگیر آنست و ارزش پول واحد این اتحادیه در برابر دلار امریکائی بسرعت درحال کاهش، چنین مصوبه ای که در آن قید بزرگترین قراردادهای اقتصادی با ایران زده می شود، چه ضرورتی داشت؟ آخرین مصوبه شورای امنیت برای فشار به جمهوری اسلامی کافی نبود؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!