ستاد نظامی – اطلاعاتی امریکا در منطقه، مرتبط با ایران تشکیل می شود

“اوباما” رئیس جمهور امریکا، شب گذشته به وقت
اروپا در یک سخنرانی نظامی، با اشاره به اسنادی که در ارتباط
با جنگ افغانستان در کابل افشاء شده گفت که اسناد جنگی امریکا
در افغانستان “لو” می رفته است و از این پس جلوی آن گرفته
خواهد شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!