قابل

فرهنگ فارسی معین اصطلاح “سهل و ممتنع ” را اینگونه معنی کرده است:

” قطعه ای (شعر یا نثر) که در ظاهر آسان نماید، ولی نظیر آن گفتن مشکل باشد.”

احمد قابل دینکار معترض خلع لباس شده که همانند عیسی سحرخیز جانش به لب رسیده و خود “آقا” را علناٌ هدف قرار داده اند در مورد مردم ایران زیر ظلم نظام پر برکت حرف پر مغزی زده که سهل و ممتنع است.

“همۀ ملت به قید وثیقه آزادند ”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!