گفتگو در باره انجمن حجتیه

«انجمن حجتيه» كه در دهه ۱۳۳۰ خورشيدى به منظور مبارزه با بهاييت تاسيس شد، به دنبال دستور آيت الله خمينى، بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، در سال ۱۳۶۲ تعطيل شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!