آیا فکر میکنید که دولتهای مثلا پیشرفته واقعا خواستار عدالت و مبارزه با تروریستی هستند؟

آیا فکر میکنید که دولتهای مثلا پیشرفته واقعا خواستار عدالت و مبارزه با تروریستی هستند؟

نمیدانم خوانده اید یانه که تنها دولت آمریکا سالی بیش از سی میلیارد دلار و یا بیشتر خرج مثلا مبارزه با تروریست ها میکند؟ واگر یک تحقیق جامع انجام شود متوجه خواهند شد که سالی میلیارد ها دلار خرج این کارها میشود بعلاوه که جان میلیونها نفر اروپایی و آمریکایی و غیره هم در خطر است و از بین میرود. درست مثل جنگ بیهوده ایران و عراق که با دیوانه گی های مجنونی تمام عیار مثل صدام آغاز شدو هر دو ملت ایران و عراق را ضعیف تر کرد و جوانانی از هر دو طرف به نفع غارتگران بین المللی کشته یا شهید شدند.

دادن بهترین تمرینات و بهترین سلاحها به طالبان و یا مثلا مجاهدین و بن لادنها که در آن زمان مثلا با کمونیست بین المللی میجنگیدند و تربیت و تعلیم آنان شاید ظاهرا اکنون مشگل ساز شده باشد؟ در حالی که ریشه تروریست پروری دست نخورده است تنها مبالغ عظیمی خرج برخوردها جنگی زرگرانه با آنان میشود. ریشه تروریست این است که جوان کار میخواهد پول میخواهد تحصیل میخواهد خانه خانواده مسکن و همسر میخواهد ولی در عوض اینها با بی تفاوتی و بی عدالتی و زور و خشونت روبرو میشود و از فرط ناچاری به تروریست ها پناه میبرد.

نمی دانم این موضوع به این سادگی را آقایان ریاستهای جمهور و یا نخست وزیران کشورهای پیشرفته نمی فهمند یا می فهمند ومیخواهند همین طور باشد که منافع تجاری اسلحه و مواد مخدر به تنهایی اینطور که مینویسند از منافع سایر تجارت بهتر بیشتر و راحت تر است. در این وسط این مردم عادی هستند که قربانی میشوند در کشوری مثل آمریکا اگر از هستی ساقط شوی آنهم بعلت اشتباه دولت های محلی هیچ قانونی نیست که از تو حمایت کنند مثل دادگستری ایران یک مشت و یک لشگر سیاهی قضات و بازپرسی ها همه بیهوده هستند واز عدالت خبری نیست. جوانان تازه استخدام شده که با سلاح بی تفاوتی و گرفتن رشوه مجهزند تنها فکر ی که دارند این است که چگونه میتوانند از دم گاوی که دستشان فعلا به آن بند است پول بسازند رشوه بگیرند و آینده خود و مثلا فرزندانشان را تامین نمایند.

آقایان روسای جمهور بدانید تا مادامیکه رشوه خواری بی تفاوتی بی عدالتی هست و مردم به بازی گرفته نمیشوند همین آش و همین کاسه است. جوانانی که خود کشی میکنند جوانانی که به طرف تروریست ها جذب میشوند جوانانی که معتاد میشوند و آنانی که به فساد تباهی فحشا و… کشیده میشوند همه بار و میوه همان بی عدالتی ها و بیهودگی های سیستم های اداره کن امور است که خواسته بین مردم تبلیغ خرافات کنیه نفرت میکنند و همه را به نامهای گوناگون بجان هم میاندازند.

با بیهودگی سیستم دادگاهی در آمریکا و با بی تفاوتی آن و ظلم های مضاعف به مردم دنیای سوم بساط تروریست ها گرم خواهد بود و استفاده های میلیاردی مخارج مبارزه با تروریست به جیب دلالان و واسطه ها و کارتل های عظیم تهیه کننده مواد مخدر و مواد منفجره میروند و با بی تفاوت کردن مردم هر بی عدالتی انجام میشود.

اگر این بودجه عظیم خرج رفاه دانشگاه تحصیل کار و مسکن و ازدواج جوانان شود مسلم است که یک جوانی که خانواده کار تحصیل دارد نه متعاد میشود نه بسمت تروریستها کشیده میشود و نه خاین از آب در میآید. خیانت را کسانی میکنند که عوض مبارزه عمیق و ریشه ای با تروریست و بی عدالتی به زدن شاخ برگهای اضافی تروریستی بسنده میکنند. و با بی عدالتی و بی تفاوتی و ظلم و جور ریشه تروریستی را آبیاری میکنند تا از آن یک درخت تنومندتری به نفع سیستم غارتگر د دزد بین المللی بسازند. مبارزه نکردن با فقر بی عدالتی و بی فرهنگی و بیکاری و بی مسکنی و بی خانوادگی ظلم و اجحاف است که تروریست قاتل دزد های خرد معتاد و فحشا میسازد. اگر واقعا طالب ریشه کنی تروریست هستید مشگلات را درک کنید و با منبع مبارزه کنید نه با عوامل فرعی و پیش پا افتاده آن. این کار ها فعلا که به نفع سرمایه داران میلیاردی با ارقام نجومی هست و هیچ دردی از جامعه را بجز کشت کشتار ها بیهوده و صرف سرمایه گرفته شده بنام مالیات دوا نخواهد کرد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!