قدردانی رئیس جمهور از مشارکت بازاریان در تکمیل اظهار نامه مالیاتی

محمود احمدی نژاد در پیامی، استقبال گسترده و مشارکت همگانی اصناف و بازاریان از فراخوان دولت برای تکمیل اظهارنامه های مالیاتی را تحسین برانگیز و نشانه دیگری از همبستگی دولت و ملت دانست و از همه اصناف و بازاریان قدردانی کرد .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!