لیبرال ها، زمینه ساز به قدرت رسیدن محافظه کاران در انتاریو؟


ررسی احزاب در ارتباط با کامیونیتی ایرانی بخصوص لیبرال ها، که ایرانی های زیادی حامیان مالی و حزبی آنها در این سالها بوده اند، نشان می دهد که کار جدی و به درد بخوری برای ما انجام نداده اند. به غیر از تعارفات سیاسی، عکس گرفتن ها و پیام های نوروزی، دستاوردی عینی برای جامعه ما نداشته است. تا آنجا که من می دانم هنوز دالتون مک گینتی در یک گردهمائی بزرگ ایرانی ها شرکت نکرده است با هیچ کدام از فعالان سیاسی اجتماعی و حتی حامیان مالی وی و حزبش، نشست رسمی نداشته است، این در حالی است که وی چند ماه قبل سفری به اسرائیل داشت.

زمان زیادی تا انتخابات 2011  نیست. کامیونیتی ایرانی  علیرغم توزیع قوی در درآمد تولید شده انتاریو و نقش علمی آن در دانشگاه ها  قدرت تعیین کننده ای ندارد. نهادهای اجتماعی ما به شدت ضعیف و بدون پشتوانه مالی و مردمی هستند و امکان نقش جدی بازی کردن را ندارند. به عنوان مثال،  ملاقاتی که قر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!