30 (video) سال از مرگ آخرین پادشاه ایران گذشت

سی سال پیش در چنین روزی، محمد رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران در قاهره درگذشت. او در مسجد الرفاعی این شهر به خاک سپرده شد. به این مناسبت عصر امروز مراسمی با حضور فرح پهلوی و شماری از شخصیتهای ایرانی و غیر ایرانی در قاهره برگزار شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!