حکومت ایران در پی ‘معامله بزرگ’ با غرب؟

اما اهداف جمهوری اسلامی از برنامه هسته ای خود، به راستی چه هستند؟
آیا تهران به دنبال سلاح اتمی است؟
آیا اولویت تهران انرژی هسته ای است؟
“استقبال از تحریم ها” به خاطر مصارف داخلی؟
تحمل تحریم ها به خاطر بی اعتمادی به غرب؟
زمینه سازی برای “معامله بزرگ”؟
دشواری های معامله امنیتی ایران و آمریکا
سرانجام پرونده هسته ای؟
آیا تهران به دنبال سلاح اتمی است؟
مقام های حکومت ایران، همواره اعلام کرده اند که به دنبال دستیابی به سلاح های اتمی نیستند و حتی آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران داشتن چنین سلاح هایی را “حرام” دانسته است.
در سوی مقابل، دولت اسرائیل و طیفی از سیاستمداران غربی، معتقدند که هدف نهایی ایران از برنامه هسته ای خود، تهیه بمب اتم است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!