زندانی زندگی

دستم بسته است

به گیسوانت

قلمی نیست که بنویسد

این حال خرابم

دستم نمیرسد به دنیا یت

زندانیم

زندانی چشمان سیاهت

زندگیم شده

یک سفر بی انتها

بدور دایره سبز مینا یت

کدام هدف ، کدام اثر

ماند از این گذارت

چند تصویر ، چند خط بی نهایت

فرشته ها میچرخند

به آوای دل بی صدایت

به نگار چشم آیدایت

سوال ها دارم

ولی نمیخواهم جوابی

رویای دارم

زیبا تر از جوابت

اورنگ
Août 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!