حجتیه قرار است تا یکسال دیگر، کار را یکسره کند!

سایت های مربوط به ظهور امام زمان و تبلیغ شباهت های احمدی نژاد با سرداری که در روایات است همراه امام زمان شمشیر خواهد زد و در واقع فرمانده کل قوای اوست، مرتب زاد و ولد می کنند. سرداری که در رکاب امام زمان شمشیر خواهد زد “شعیب بن صالح” نام دارد و این سایت ها می نویسند احمدی نژاد تمام علائم و نشانه های او را دارد. البته هم از نام و هم از روایت بر می آید که آن سردار عرب باید باشد و معلوم نیست چرا احمدی نژاد که اتفاقا تباری یهودی هم دارد همان سردار است!؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!