غوز بالا غوز

آقای اسفندیار رحیم مشائی که بجز قرابت سببی با رئیس جمهور نظام پر برکت رئیس دفتر ایشان هم تشریف دارند که معرف حضورتان هستند، به گزارش بی بی سی ایشان دیروز در مورد نگرانی جهان متمدن در باره دستیابی اسلامیستهای وحشی به بمب اتم حرفهای جالبی زده منجمله فرموده اند:

“قدرت های جهانی نگران تولید بمب اتم از سوی ایران نیستند بلکه با مدیریت ایران بر جهان مشکل دارند.”

بمب اتمی در دست حضرات کم بود مسئله “مدیریت ایران بر جهان” هم شده غوز بالا غوز

فرهنگ دهخدا آورده است:

“عذر بدتر از گناه، پوزش که از خطا عظیم تر است و آن مثلی است مشهور و برای کسی آرند که در انجام ندادن کاری یا ارتکاب خطایی عذری آورد که از خود گناه نامقبول تر و بدتر باشد:

عقل تو از بس که آمد خیره سر

هست عذرت از گناه تو بتر.”

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2010/07/100731_…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!